You're currently on:


搜索

支数Nm.
 1. 高精度. 16/18 (3)
 2. 高精度. 18 (2)
支数:从- A
 1. 以上 60.000 (1)
 2. 22.500 至 35.000 (3)
 3. 35.000 至 60.000 (1)
线
 1. Quintessence (5)

搜索

支数Nm.
 1. 高精度. 16/18 (3)
 2. 高精度. 18 (2)
支数:从- A
 1. 以上 60.000 (1)
 2. 22.500 至 35.000 (3)
 3. 35.000 至 60.000 (1)
线
 1. Quintessence (5)

Suvin 支数 3/90.000
100% Suvin烧毛棉
用途:高精度16/18针横机 单卷- 高精度12针横机 双卷
仓储服务

Suvin Melange 支数 3/90.000
100% Suvin烧毛棉
用途:高精度16/18针横机 单卷- 高精度12针横机 双卷
仓储服务

Suvin H.T. 支数3/90.000
100% Suvin烧毛棉
用途:高精度16/18针横机 单卷- 高精度12针横机 双卷

Suvin MERCERIZED 支数 2/90.000
100% Suvin丝光烧毛棉
用途:高精度18针横机 单卷

SUVIN

印度Suvin是一种加勒比西印度海棉,而埃及Giza45则被公认为世界上最好的棉之一。

“超级三杰”的共同起源是来自于30年代印度引进的海岛棉。

而Suvin则是1971年杂交的产物-融合了Sujata和SIV 35。

5 项目 显示 每页
 • 产品名称
 • 支数Nm.
 • 纤细度
 • 描述
 • Suvin
  In Stock
 • 3/90.000
 • 高精度. 16/18
 • 100% Suvin烧毛棉
 • Suvin
 • 2/140.000
 • 高精度. 18
 • 100% Suvin烧毛棉
 • Suvin HT
  In Stock
 • 3/90.000
 • 高精度. 16/18
 • 100% Suvin烧毛棉
 • Suvin melange
  In Stock
 • 3/90.000
 • 高精度. 16/18
 • 100% Suvin烧毛棉
 • Suvin Mercerized
 • 2/90.000
 • 高精度. 18
 • 100% Suvin丝光烧毛棉
5 项目 显示 每页