You're currently on:


搜索

支数Nm.
 1. 高精度. 12/14 (2)
 2. 高精度. 16/18 (2)
 3. 高精度. 18 (1)
支数:从- A
 1. 22.500 至 35.000 (2)
 2. 35.000 至 60.000 (3)
线
 1. Quintessence (5)

搜索

支数Nm.
 1. 高精度. 12/14 (2)
 2. 高精度. 16/18 (2)
 3. 高精度. 18 (1)
支数:从- A
 1. 22.500 至 35.000 (2)
 2. 35.000 至 60.000 (3)
线
 1. Quintessence (5)

Giza 45 Nm. 2/68.000 Solid & Melange
100% GIZA 45 烧毛棉
用途:高精度16/18针横机 单卷- 高精度12针横机 双卷
STOCK SERVICE

45 Nm. 3/68.000 Solid & Melange
100% GIZA 45 烧毛棉
用途:高精度12/14针横机 单卷

Giza 45 Nm. 2/100.000
100% GIZA 45 烧毛棉
用途:高精度18针横机 单卷- 高精度14针横机 双卷

Giza 45 Nm. 2/140.000
100% GIZA 45 烧毛棉
用途: 高精度16针横机 双卷

Giza 45 Nm. 2/200.000
100% GIZA 45 烧毛棉
用途: 高精度18针横机 双卷

GIZA 45 - Download PDF

Emilcotoni用来其Giza45的原材料来自精挑细选的埃及棉。这种名贵的面料被称为“埃及艳后”,手工收割后被加工为特殊纱线。这种棉纱,长而柔滑,韧性高,亮度如丝绸一般,因为成品也会呈现柔软的感觉。棉的独特个性也保证了最终的纱线能够质量上乘。

5 项目 显示 每页
 • 产品名称
 • 支数Nm.
 • 纤细度
 • 描述
 • Giza 45
  In Stock
 • 2/68.000
 • 高精度. 16/18
 • 100% GIZA 45 烧毛棉
 • Giza 45
 • 2/100.000
 • 高精度. 18
 • 100% GIZA 45 烧毛棉
 • Giza 45
 • 3/68.000
 • 高精度. 12/14
 • 100% GIZA 45 烧毛棉
 • Giza 45 Melange
  In Stock
 • 2/68.000
 • 高精度. 16/18
 • 100% GIZA 45 烧毛棉
 • Giza 45 Melange
 • 3/68.000
 • 高精度. 12/14
 • 100% GIZA 45 烧毛棉
5 项目 显示 每页